Ghen là một cảm xúc rất tự nhiên. Bởi chẳng ai mong muốn mất đi người