Anh chàng nhân viên Mốc tỏ ra mình là một nhân viên hết sức nghe lời