Bị Công ty Tân Đức cắt ống nước để gây áp lực, ông già người Nhật