Trước khi học sang phần hình giải tích thì học sinh sẽ được học về hình